Публiчна оферта

ВИЗНАЧЕННЯ

ORIGO – iнтернет-магазин, доступ до якого здiйснюється через web-сайт, що має адресу в мережi Інтернет  snails.com.ua (Сайт), що дозволяє зареєстрованим Покупцям здiйснювати покупки на умовах, викладених в данiй офертi i на окремих сторiнках (роздiлах) Сайту.

Адмiнiстратор – ФОП Обуховець Володимир Миколайович, який є власником Сайту, що встановлює єдинi правила розмiщення та продажу Товарiв в iнтернет-магазинi ORIGO.

Покупець – фiзична особа, яка досягла 18-рiчного вiку i має повної дiєздатнiсть, яка зареєструвалася для цiлей придбання Товарiв в iнтернет-магазинi ORIGO для особистого використання (споживання).

Продавець – Адмiнiстратор, який розмiщує пропозицiю з придбання Товарiв в iнтернет-магазинi ORIGO. Найменування Продавця вказується в документах, що пiдтверджують факт передачi товару Покупцевi.

Товар – матерiальний об’єкт, запропонований до придбання Продавцем, iз зазначенням цiни, назви, опису, характеристик та iнформацiї про його доступнiсть.

Акцiя – обмежений кiлькiстю днiв/годин перiод, протягом якого Продавець пропонує до продажу в iнтернет-магазинiв ORIGO певний перелiк Товарiв на особливих умовах, викладених в данiй офертi.

Замовлення – вiдповiдним чином оформлений i розмiщений запит Покупця (заповненi вiдповiднi поля в роздiлi «Замовлення»), на продаж i доставку за вказаною Покупцем адресою з обраного перелiку Товару, iз зазначенням його кiлькостi, прийнятий Продавцем.

Бонус – знижка на майбутнi покупки, виражена в грошовому еквiвалентi.

Програма лояльностi – програма (передплачений сервiс), учасникам якої надаються, зокрема, особливi умови доставки, повернення Замовлень та iншi спецiальнi пропозицiї.

1. РЕЄСТРАЦІЯ

1.1. Для того, щоб здiйснювати покупки в iнтернет-магазинi ORIGO, необхiдно пройти реєстрацiю: заповнити реєстрацiйну форму.

1.2. Зареєструвавшись, Покупець тим самим гарантує, що зазначенi ним данi (П.І.Б., мобiльний телефон, e-mail та iн.) є правдивими, а також погоджується на передачу Адмiнiстратору своїх персональних даних, їх обробку, зберiгання i використання, в тому числi третiми особами, якi залучаються для виконання умов даної оферти.

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

2.1. Для оформлення Замовлення Покупець обирає Товар, його кiлькiсть i вiдправляє заявку Продавцю, натиснувши на кнопку «Оформити замовлення».

2.2. Оформлюючи i направляючи Замовлення до виконання, Покупець тим самим пiдтверджує, що:

  • вiн згоден з усiма умовами, викладеними в данiй Публiчнiй офертi, i беззастережно їх приймає;
  • вiн ознайомився з iнформацiєю про товар, наявностi (вiдсутностi) преференцiй, знижок, особливих умов оплати i / або доставки та iн., отримав її в обсязi, достатньому для здiйснення покупки;
  • всi дiї, якi їм будуть здiйсненi, не суперечитимуть умовам даної Публiчної оферти;
  • Товар замовляється (купується) їм сумлiнно, для цiлей особистого (некомерцiйного) використання.

2.3. Пiсля отримання Замовлення вiд Покупця Адмiнiстратор здiйснює його обробку i направляє пiдтвердження на електронну пошту, або СМС на номер телефону: номер замовлення, замовленi товари, цiну, суму замовлення, особливостi доставки; на номер мобiльного телефону: номер замовлення i суму замовлення.

2.4. Замовлення вважається прийнятим до виконання, а договiр купiвлi-продажу мiж Покупцем i Продавцем – укладеним, пiсля отримання Покупцем електронного повiдомлення на адресу електронної пошти, вказану при реєстрацiї, або СМС на номер телефону за пiдтвердженням факту прийняття Замовлення.

2.5. Продавець має право вiдхилити Замовлення в разi фактичної вiдсутностi Товару на складi, шляхом надсилання електронного повiдомлення на електронну пошту, СМС на мобiльний телефон або в режимi телефонних переговорiв. В такому випадку права i обов’язки Сторiн, пов’язанi з продажем, доставкою i передачею замовленого Товару Покупцю i оплатою його Продавцю передбаченi цiєю офертою, припиняються, а вартiсть Товару, оплачена Покупцем банкiвською картою онлайн, повертається на карту, з якої була проведена оплата.

2.6. Продавець докладає максимум зусиль для надання iнформацiї про товар якомога точнiше. Однак в силу технiчних причин не виключенi ситуацiї, при яких iнформацiя може мiстити неточностi або виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змiнювати або оновлювати iнформацiю про Товари в будь-який час.

2.7. Враховуючи специфiку вiзуального вiдображення рiзних Товарiв на екранi монiтора (екранi мобiльного пристрою), деякi кольори можуть незначно вiдрiзнятися вiд кольорiв реальних зразкiв. Конкретний екземпляр Товару який отримує Покупець, може вiдрiзнятися (за формою, кольоровою гамою, розмiром, iндивiдуальним особливостям) вiд зображення окремої товарної позицiї на сайтi.

2.8. Для пiдтвердження Замовлення з Покупцем може зв’язуватися оператор, який уточнює деталi Замовлення, дату i час доставки. У разi неотримання (неможливостi отримання) пiдтвердження вiд Покупця Продавець має право скасувати таке Замовлення.

2.9. Покупець у будь-який час може перевiрити хiд виконання Замовлення в роздiлi «Профiль», пiдроздiлi «Мої замовлення».

2.10. Інтернет-магазин ORIGO може проводити рiзнi маркетинговi заходи, за умовами яких зареєстрованим Покупцям надаються знижки, бонуси, iншi спецiальнi пропозицiї. Правила проведення та участi в таких заходах розмiщуються на Сайтi окремо.

3. ПРОПОЗИЦІЯ ТОВАРІВ У АКЦІЯХ

3.1. Придбання Товарiв, запропонованих в рамках Акцiй, регулюється положеннями даної Публiчної оферти, з огляду на наступне:

  • Умови, на яких Товари пропонуються до придбання у рамках Акцiй, дiють протягом обмеженого промiжку часу: вiд декiлькох годин до декiлькох днiв;

3.2. Акцiї не є маркетинговими заходами.

4. ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ

4.1. Цiна Товару вказується в українськiй гривнi, визначається з урахуванням податкового статусу Продавця i не включає вартостi доставки.

4.2. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змiнювати цiни запропонованих до придбання Товарiв. Змiна цiни не допускається пiсля того, як Замовлення було прийнято Продавцем, а Покупець отримав повiдомлення, яке пiдтверджує прийняття Замовлення.

4.3. Покупець може здiйснити оплату замовленого Товару:

  • банкiвською картою Visa або MasterCard на Сайтi в момент оформлення Замовлення;
  • перерахувавши готiвковi грошовi кошти, на банкiвський рахунок Продавця, самостiйно або через уповноважену особу.

4.4. У разi виявлення зловживань з боку Покупця правами, наданими йому як споживачевi законодавством та умовами даної Публiчної оферти (замовлення товарiв в обсягах, що перевищують розумнi потреби споживача, вiдсоток скасувань, вiдмов i повернень, що перевищує розумний), Продавець має право обмежити Покупця в способах оплати Товару i вимагати виключно передоплату банкiвською картою в момент оформлення Замовлень.

4.5. Товар, на момент його передачi, повинен бути повнiстю оплачений Покупцем.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

5.1. Доставка здiйснюється по всiй територiї України за винятком АР Крим i територiй проведення АТО.

5.2. При оформленнi Замовлення, доставка Товарiв здiйснюється логiстичною компанiєю «Нова пошта»

5.3. При оформленнi Замовлення Покупець може самостiйно вибрати вид доставки – кур’єрська (вручення за адресою, вказаною Покупцем) або отримання у вiддiленнi служби доставки.

5.4. З метою забезпечення оптимальних умов доставки Адмiнiстратор автоматизовано формує Замовлення, аналiзуючи кiлькiсть Товарiв, доданих Покупцем у кошик, їх види, категорiї, вартiсть та iншi характеристики.

5.5. Кiлькiсть i вартiсть доставки сформованих Адмiнiстратором Замовлень вiдображається при завершеннi оформлення / пiдтвердженням Покупцем покупки Товарiв.

5.6. Вартiсть доставки Замовлення визначається вiдповiдно до тарифiв на доставку логiстичної компанiї «Нова пошта»

 5.7. Покупець оплачує вартiсть доставки Замовлення як окремої послуги, що додатково йому надається. Послуга доставки вважається наданою в момент отримання Замовлення Покупцем. Покупець погоджується, що вартiсть доставки Замовлення як окремо наданої послуги не пiдлягає поверненню у випадках, коли Покупець повертає Товар i йому повертається ранiше оплачена вартiсть Товару вiдповiдно до положень Закону України «Про захист прав споживачiв».

5.8. Доставка Замовлення здiйснюється обраним Покупцем способом, орiєнтовно в термiн вiд 1 до 3 календарних днiв з моменту його оформлення. Термiн починає вiдлiк з моменту пiдтвердження Замовлення, i до моменту передачi Товару логiстичнiй компанiї для доставки Покупцевi, Термiни доставки Замовлення кур’єрською службою “Нова Пошта” знаходяться поза межами впливу i котроля Продавцем. Продавець передає замовлення логiстичнiй компанiї “Нова Пошта” для доставки Покупцевi, отримує згенерований 14-значний номер накладної, який направляє Покупцю для здiйснення останнiм монiторингу статусу Замовлення. Покупець самостiйно контролює час надходження до вiддiлення “Нової Пошти” яке вказав Покупець.

5.9. Продавець докладає всiх зусиль для дотримання зазначених їм орiєнтовних термiнiв доставки. Затримки доставки можливi внаслiдок непередбачених обставин, якi перебувають поза контролем Продавця (дорожнi обставини, затори, ускладнений з будь-яких причин рух, аварiї та поломки транспорту, погоднi умови, перекриття проїжджої частини по маршруту, особливостi роботи логiстичної компанiї “Нова Пошта”). Продавець, у випадку виникнення таких обставин, iнформує Покупця та узгоджує новi умови доставки по електроннiй поштi або телефону.

5.10. Замовлення вважається виконаним Продавцем, за кiлькiстю в момент його фактичної передачi Покупцевi в логiстичні компанiї «Нова пошта»

5.11. Покупець зобов’язаний одержати Замовлення у вiддiленнi “Нової Пошти” не пiзнiше наступного дня з моменту надходження посилки. В iншому випадку Продавець не несе вiдповiдальностi за якiсть та стан збереження Товару.

5.12. Право власностi на Товар та пов’язанi з ним ризики переходять вiд Продавця Покупцевi в момент передачi Товару. Пiдтвердженням переходу права власностi на Товар служить пiдпис Покупця в накладнiй (квитанцiї, реєстр доставки i т.п.), виданої службою доставки.

5.13. Покупець має право порушити цiлiснiсть упаковки Товару, а також розпорядитися Товаром будь-яким iншим способом на власний розсуд, беручи до уваги встановленi Публiчною офертою обмеження, тiльки пiсля його повної оплати. Дане положення не позбавляє Покупця прав, наданих Законом України «Про захист прав споживачiв» щодо повернення Товару неналежної якостi.

6. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

За умови дотримання вимог транспортування, Продавець гарантує високу якiсть Товару. Товар належить до категорiї делiкатного i не пiдлягає тривалому зберiганню.

7. ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НЕНАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

7.1. Повернення Товару неналежної якостi здiйснюється протягом гарантiйного термiну в порядку та в термiни, встановленi законодавством, i / або зазначенi Продавцем / Виробником при наданнi iнформацiї про товар, а також в супровiдних документах на Товар.

7.2. У разi виявлення протягом гарантiйного строку недолiкiв (iстотних недолiкiв) повернутого Товару, якi виникли з вини виробника Товару або через його фальсифiкацiю, пiдтверджених при необхiдностi висновком експертизи, Продавець, в порядку i в термiни, встановленi законодавством, i з урахуванням обов’язкових для сторiн умов даної Публiчної оферти, повертає Покупцю сплачену за Товар грошову суму.

7.3. Вимоги Покупця повиннi бути пред’явленi шляхом надсилання електронного звернення на поштову скриньку: info@agroravlik.com.ua

7.4. Вимоги Покупця не пiдлягають задоволенню, якщо буде доведено, що дефекти Товару виникли внаслiдок порушення Покупцем правил зберiгання, термiнiв прийняття вiд логiстичної компанiї, або умов повернення.

7.5. Вимоги Покупця повиннi бути розглянутi протягом 5 робочих днiв з моменту їх отримання.

8. ПОВЕРНЕННЯ ВАРТОСТІ ПОВЕРНЕНОГО ТОВАРУ

8.1. Грошi повертаються Покупцевi пiсля отримання Товару та обробки Продавцем належним чином заповненого Покупцем електронного звернення.

8.2. Грошi повертаються на збережену в Профiлi банкiвську карту, що належить Покупцевi. Покупець повинен переконатися, що банкiвська карта збережена в його Профiлi до здiйснення повернення Товару.

8.3. Термiн повернення грошей становить вiд декiлькох годин до 3 банкiвських днiв за умови, що в Профiлi Покупця збережена банкiвська карта.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Всi правила i умови здiйснення / виконання окремих дiй / операцiй, розмiщенi у вiдповiдних роздiлах Сайту, є невiд’ємними частинами (додатками) даної Публiчної оферти, що встановлює взаємнi права та обов’язки Сторiн. Продаж Товару регулюється також Законами України «Про електронну комерцiю», «Про захист прав споживачiв», Правилами продажу товарiв на замовлення та поза торговельними або офiсними примiщеннями та iншими законодавчими актами в частинi, що не суперечить специфiцi електронної комерцiї.

9.2. Адмiнiстратор має право без попереднього повiдомлення вносити змiни в текст даної Публiчної оферти i / або Додаткiв. Змiни в Публiчну оферту вступають в силу пiсля їх публiкацiї i застосовуються до будь-якого Замовлення, зробленого пiсля їх публiкацiї.

9.3. Продавець (Адмiнiстратор) i Покупець пiдтримують зв’язок за допомогою використання електронної пошти, телефонного зв’язку (SMS, MMS), Telegram, Viber, мобiльних додаткiв, оголошень i / або повiдомлень. Покупець погоджується, що всi повiдомлення, данi або iнша iнформацiя, що надається в електронному виглядi, мають юридичну силу i прирiвнюються до документiв, складених в письмовiй формi.

9.4. Якщо Покупець бажає вiдмовитися вiд розсилки iнформацiї вiд iнтернет-магазину ORIGO, вiн повинен звернутися в службу пiдтримки. Запит буде виконаний протягом доби з моменту прийняття запиту.

9.5. Якщо Покупець з якої-небудь причини бажає припинити покупки в iнтернет-магазинi ORIGO i видалити свiй профiль, йому необхiдно звернутися з цим питанням в службу пiдтримки.

9.6. Адмiнiстратор залишає за собою право блокувати Покупця (позбавити його можливостi замовляти i купувати Товари), звертатися з вiдповiдними заявами в правоохороннi органи i передавати їм данi такого Покупця в разi, якщо будь-якi дiї Покупця, на думку Адмiнiстратора, мають ознаки зловживання, шахрайства та / або можуть завдати шкоди iнтересам iнших покупцiв i / або третiх осiб.